Matka zaniedbuje dzieci po rozwodzie. Co może zrobić ojciec?

W wyroku rozwodowym sąd obowiązany jest rozstrzygnąć również o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, w praktyce więc sąd ustala z którym z rodziców dzieci będą stale zamieszkiwać, natomiast drugi rodzic zostaje obciążony obowiązkiem alimentacyjnym i ustalone zostaje jego prawo do kontaktu z dziećmi.

Orzekając we wskazanych powyżej kwestiach sąd powinien mieć na względzie przede wszystkim dobro dzieci, a także predyspozycje każdego z rodziców, po pewnym czasie może się jednakże okazać, że rodzic, który sprawuje nad dziećmi opiekę w większym zakresie obowiązkom tym nie jest w stanie sprostać i dzieci zaniedbuje, drugi rodzic powinien więc bezwzględnie na takie sytuacje reagować i korzystać z przysługujących mu prawem możliwości.

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż orzeczenie sądowe dotyczące spraw rodziny, a więc odnoszące się do władzy rodzicielskiej oraz do kontaktów rodzica z dzieckiem może zostać zmienione ilekroć przemawiać będzie za tym dobro dziecka, nie mamy więc w tym przypadku do czynienia z powaga rzeczy osądzonej. Oczywiście taka sama zasada dotyczy alimentów.

Jeśli więc matka, której przysługuje pełna władza rodzicielska i która sprawuje opiekę nad dziećmi, po rozwodzie zaniedbuje dzieci, wówczas ich ojciec może wnieść o ograniczenie lub nawet o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej. Ograniczając władzę rodzicielską sąd określa obowiązki i uprawnienia rodzica w stosunku do osoby dziecka, sąd może więc w szczególności: zobowiązać rodzica do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego lub skierować rodzica do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń bądź poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Z kolei, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej. W doktrynie podkreśla się, iż rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka, uzasadniające pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej, oznacza skrajne przypadki zaniechania przez rodziców realizacji podstawowych czynności, warunkujących prawidłowy rozwój dziecka. W szczególności będzie to więc uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, porzucenie dziecka, dopuszczenie do przebywania dziecka w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia.

Poza ingerencją we władzę rodzicielską, rodzic może również domagać się ograniczenia kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Ograniczenie kontaktów może zostać orzeczone tylko wówczas, gdy wymaga tego dobro dziecka i może polegać w szczególności na: zakazie spotykania się z dzieckiem, zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwoleniu na spotykaniu się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość bądź zakazie porozumiewania się na odległość.

Jeśli natomiast utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd wówczas zakaże ich utrzymywania. Przesłanka „poważnego zagrożenia” jest spełniona natomiast wówczas, gdy kontakty rodzica z dzieckiem mogą zagrażać jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu, prowadzić do jego demoralizacji, do kształtowania u niego postaw aspołecznych, a także postawy wrogości względem drugiego rodzica.

Pamiętać również należy, że władza rodzicielska oraz prawo do kontaktów z małoletnim są od siebie zupełnie niezależne, co oznacza, że nawet jeśli rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej to nadal ma prawo do kontaktu z dzieckiem, o ile oczywiście nie został tego kontaktu pozbawiony lub nie został w nim ograniczony. Ograniczenie rodzica we władzy rodzicielskiej nie wywiera więc automatycznie wpływu na jego prawo do kontaktu z małoletnim. Wnosząc do sądu o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej lub kontaktów rodzica z dzieckiem należy również pamiętać, by sprawę skierować do właściwego sądu rejonowego, poza rozwodem, sprawy te nie są rozpatrywane przez sąd okręgowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *